Doctors login

OWH

Ogólne Warunki Handlowe Croma-Pharma Sp.z.o.o., ul. Puławska 381, PL-02-801 Warszawa, Polska, dalej "CROMA"


Wprowadzenie - Zakres zastosowania

 1. Poniższe Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży i dostawy między CROMA a Kupującym. Poprzez nieodwołalną akceptację Ogólnych Warunków Handlowych, Kupujący dobrowolnie akceptuje niniejsze warunki, a najpóźniej z chwilą otrzymania towaru zgadza się, że niniejsze warunki mają również zastosowanie 
  do wszystkich przyszłych transakcji.
 2. Jeżeli Nabywca wniesie zastrzeżenie do własnego zakupu lub zamówienia lub innych ogólnych warunków handlowych, to nie będzie ono zastosowane do pozostałych transakcji, nawet jeśli CROMA nie sprzeciwi się. Obowiązuje to bez względu na to która z umawiających się stron złożyła wniosek z zastrzeżeniem. 

 

Składanie zamówień

 1. Oferty CROMA są bez zobowiązań. Umowy nie istnieją do momentu wysłania pisemnego potwierdzenia zamówienia lub do momentu realizacji zamówienia (wystawienia faktury 
  lub dostawy zamówionych towarów) przez CROMA. Wcześniejsze powiadomienia od Kupującego, w szczególności pisma potwierdzające, są ważne tylko dla celów realizacji umowy.
 2. Umowy dodatkowe muszą być sporządzone na piśmie i stają się skuteczne po podpisaniu ich przez upoważnione osoby przez CROMA.

 

Ceny

 1. Ceny CROMA obejmują opakowanie i nie obejmują transportu.
 2. Ceny podawane są w euro netto, bez VAT.
 3. Dostawa jest z magazynu  CROMA.

 

Dostawa i częściowe dostawy

 1. Terminy dostaw i realizacji obowiązują tylko wtedy, gdy zostanie to zaznaczone na piśmie przez CROMA.
 2. Terminy dostawy są liczone od daty wysłania potwierdzenia zamówienia do Kupującego po uzgodnieniu wszystkich szczegółów dotyczących realizacji zamówienia.
 3. Dostawy w Polsce: Towary są zazwyczaj wysyłane z magazynu w ciągu pięciu dni roboczych od wysłania przez CROMA potwierdzenia zamówienia. Wyjątek stanowią: indywidualny import, leki do badań klinicznych, leki i urządzenia medyczne, które muszą być importowane z zagranicy. W takich przypadkach obowiązują terminy dostawy określone w umowie. 
  W przypadku odbioru osobistego w Polsce towary będą gotowe do odebrania w ciągu pięciu dni roboczych od wysłania przez CROMA potwierdzenia zamówienia.
 4. Eksport zostanie wysłany, gdy będzie dostępny. Obowiązują terminy dostaw określone w umowie.
 5. CROMA może odmówić realizacji dostawy lub może wydłużyć terminy dostaw lub może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia i dochodzić dodatkowych kosztów, strat poniesionych, jeśli Kupujący opóźnia się w spełnieniu zobowiązań.
 6. W przypadku opóźnienia w dostawie z winy Kupującego musi on podać ostateczny termin dostawy. Kupujący nie może wypowiedzieć umowy z powodu opóźnień w dostawie 
  do momentu upływu ostatecznego terminu. W przypadku, gdy dostawa jest opóźniona lub niemożliwa z powodu okoliczności niezależnych od CROMA lub w przypadku niewykonania zobowiązania z powodu siły wyższej, oprócz prawa do wypowiedzenia Kupującemu nie przysługują żadne inne prawa, a w szczególności żadne prawo do odszkodowania.
 7. Częściowe dostawy są dozwolone i mogą zostać natychmiast zafakturowane. W przypadku, gdy Kupujący spóźnia się z płatnością za częściową dostawę, CROMA może rozwiązać umowę bez dalszej końcowej dostawy.
 8. W przypadku działania siły wyższej, blokad, niedoborów surowców itp. CROMA może odroczyć dostawę na czas występowania problemu lub rozwiązać umowę w całości 
  lub w części w odniesieniu do towarów, które jeszcze nie zostały dostarczone, wydane. Pomimo ogólnego opóźnienia Kupujący nie ma działania uprawniającego do wniesienia jakiegokolwiek roszczenia przeciwko CROMA.

 

Przeniesienie ryzyka, wysyłka i odmowa udzielenia akceptacji

 1. Ryzyko przechodzi na Kupującego w momencie przekazaniu towaru do Spedytora, nadawcy lub innej osoby odpowiedzialnej za wysyłkę, najpóźniej w momencie opuszczenia towaru z magazynu CROMA. Ma to zastosowanie również, jeśli CROMA pokrywa koszty wysyłki.
 2. W przypadku opóźnienia wysyłki z przyczyn, które można przypisać Kupującemu, ryzyko zostanie mu przekazane, gdy towary będą gotowe do wysyłki. 
 3. W razie wątpliwości, przy przekazaniu dostawy towary uznawane są za nieuszkodzone.
 4. O ile nie uzgodniono inaczej, pakowanie, przebieg i charakter przesyłek jest ustalony przez CROMA i zatwierdzony przez Kupującego.
 5. Reklamacje dotyczące opóźnień w przesyłkach, błędach lub uszkodzeniach w transporcie powinny być zgłaszane bezpośrednio przez Kupującego w określonym terminie do firmy spedycyjnej i do CROMA w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania towaru.
 6. Jeżeli Kupujący nie przyjmie dostarczonego towaru, CROMA może zażądać 25% ceny zamówienia w postaci odszkodowania. CROMA dodatkowo może zrekompensować wszelkie szkody przekraczające kwotę odszkodowania. 

 

Zapłata

 1. Płatności są dokonywane netto w terminie podanym na fakturze bez żadnego odliczenia. Jeżeli nie określono terminu, należy go podać w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury.
 2. Koszty i opłaty nie można odliczyć od płatności.
 3. W przypadku opóźnienia lub odroczenia płatności, CROMA stosuje odsetki w wysokości 10% od zaległości.
 4. Wszystkie faktury CROMA przekazane Kupującemu stają się natychmiast wymagalne, jeżeli warunki płatności na fakturze nie zostały dotrzymane lub jeśli CROMA dowie się 
  o okolicznościach, które w profesjonalnej opinii mogłyby uczynić Kupującego mniej wiarygodnym (procedura likwidacyjna itp.) .
 5. Tylko płatności dokonane bezpośrednio na rzecz CROMA spowodują zwolnienie towaru. W przypadku zaległości kilku faktur, CROMA rozlicza płatności dokonane przez Kupującego od najstarszej faktury obejmującej odsetki i opłaty, nawet jeśli Kupujący wyraźnie zaznaczył, że płatność dotyczy konkretnej faktury. Jakiekolwiek potrącenia z roszczeniami CROMA są zabronione. Uzasadnione reklamacje nie dają prawa do zwrotu pełnej kwoty faktury, ale tylko do odpowiedniej jej części.
 6. Agenci CROMA i przedstawiciele medyczni nie są upoważnieni do przyjmowania płatności w jej imieniu.

 

Prawa

 1. Do momentu pełnej zapłaty uzgodnionej ceny, prawa do wszystkich dostarczonych towarów przysługuje firmie CROMA.
 2. Towary nie mogą być przedmiotem zastawu ani zabezpieczeń stron trzecich. CROMA musi zostać niezwłocznie poinformowana na piśmie o wszelkich zastawach lub innych ingerencjach osób trzecich w towary zastrzeżone. Strony trzecie muszą zostać poinformowane o prawie CROMA do towarów. Kupujący ponosi koszty ochrony praw CROMA.

 

Odpowiedzialność

 1. CROMA nie ponosi żadnej odpowiedzialności, chyba że w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Zasadniczo roszczenia odszkodowawcze nie mogą być skierowane przeciwko CROMA w zakresie, w jakim dotyczy to tylko drobnego błędu. Za spowodowaną ogólną szkoda odpowiedzialność prawna CROMA ogranicza się 
  do konkretnych szkód. CROMA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ogólną utratę zysków przez Kupującego zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Roszczenia osób trzecich (pośrednie roszczenia) przeciwko CROMA są zabronione. W przypadku, gdy roszczenia osób trzecich zostaną skierowane przeciwko Kupującemu 
  na podstawie usług świadczonych przez CROMA na podstawie umowy, Kupujący niezwłocznie poinformuje CROMA. CROMA otrzymuje pełne informacje o wszystkich roszczeniach i może na swój koszt dołączyć do każdego takiego postępowania sądowego lub administracyjnego. Kupujący nie może bez zgody CROMA potwierdzać jakichkolwiek roszczeń 
  lub składać i / lub akceptować jakiekolwiek płatności rozliczeniowych.
 3. Roszczenia o odszkodowanie należy składać w ustawowym terminie przedawnienia.

 

Gwarancja i zwroty

 1. Kupujący zobowiązany jest natychmiast gdy tylko zostanie dostarczony towar sprawdzić go pod kątem wad.
 2. Nieprawidłowe dostawy (rodzaj towarów i ilości) oraz towary otrzymane w stanie uszkodzonym muszą zostać natychmiast po otrzymaniu przesyłki, zgłoszone na piśmie w ciągu 2 dni roboczych z podaniem numeru dowodu dostawy.
 3. Wymienione towary w pkt 2. muszą być niezwłocznie zwrócone firmie CROMA na koszt Kupującego.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji CROMA może naprawić towar, zwracając towar po naprawie, dostarczając bezpłatnie zastępczy towar lub wystawiając notę kredytową. Kupujący nie może składać dalszych roszczeń.
 5. Kupujący nie może zwrócić sprzedanego towaru do wymiany, chyba że wyrazi na to zgodę CROMA. Zwroty będą wysyłane na ryzyko i koszt Kupującego. Substancje psychotropowe, narkotyki, import indywidualny, zamówienia na usługi szpitalne (wymagania szpitalne) i chłodzone towary nie podlegają zwrotowi.

 

Odsprzedaż, wymagania prawne 

 1. Towary CROMA mogą być odsprzedawane wyłącznie w ich oryginalnym formacie i nienaruszonym oryginalnym opakowaniu. Leki mogą być odsprzedawane tylko licencjonowanym nabywcom.
 2. Ustawa o przywożonych lekach (ustawa o imporcie produktów medycznych) ma zastosowanie do importowanych leków. Podczas użytkowania i / lub odsprzedaży naszych towarów, Kupujący jest związany wszystkimi prawnie obowiązującymi przepisami i regulacjami.
 3. Partnerzy kontraktowi i osoby trzecie nie mogą wnosić ogólnych roszczeń odszkodowawczych przeciwko CROMA odpowiedzialności za produkt w rozumieniu ustawy 
  o odpowiedzialności za produkt, chyba że zarzucają, że CROMA spowodowała szkodę z powodu rażącego zaniedbania.

 

Miejsce świadczenia i jurysdykcja

 1. Miejscem świadczenia jest Warszawa (Polska).
 2. Wszelkie wynikające kwestie sporne związane z dostawą lub płatnością za dostawę rozpatrywane będą przez właściwy Sąd w Warszawie według właściwości CROMA.
 3. Umowa między Kupującym a CROMA jest uregulowana w prawie polskim. Nie stosuje się Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

 

Przetwarzanie danych

Kupujący dobrowolnie zgadza się na elektroniczne przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych i wszystkich innych danych dotyczących relacji biznesowych. Administratorem danych osobowych będzie Croma Pharm Sp. z o.o. i wszystkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne, zarówno personalnie jak i kapitałowo, bezpośrednio 
lub za pośrednictwem innych podmiotów oraz zaufani partnerzy. Przetwarzane dane będą w celu m.in.: przetwarzania zleceń, zarządzania kontraktami, rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych, zapewnienia kompleksowej opieki i doradztwa oraz tworzenie materiałów i ofert reklamowych, a także w celach statystycznych oraz w celu spełnienia wymagań ustawowych.

Zgodnie z obowiązującym prawem możemy dostarczyć dane podmiotom, które je przetwarzają na nasze zlecenie na przykład: agencjom, podwykonawcom.

Kupujący ma prawo żądać dostępu do danych, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, Kupujący może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych.

Zgoda Kupującego jest dobrowolna i może zostać wycofana przez Kupującego w dowolnym momencie, ale wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Przepisy końcowe

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Ogólnych Warunków Handlowych ulegnie zmianie lub okaże się nieskuteczne, nie wpłynie to na ważność pozostałych warunków CROMA. 
  Jeżeli jakiekolwiek postanowienie okaże się nieskuteczny, Kupujący uzgodni z CROMA, odpowiednie postanowienia które przekształcą ten punkt tak ściśle, jak to możliwe na prawną i skuteczną formę.
 2. Obecne Ogólne Warunki Handlowe zastępują i unieważniają wszystkie poprzednie warunki.

 

 

Obowiązuje od 1 stycznia 2018 r